Békéltető testületi álláspályázati felhívás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. t örvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető testületnél Békéltető testületi tag/elnöktisztség betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
3 év határozott idő, 2020. január 1-jétől.

Foglalkoztatás jellege:
Békéltető testületi tagok esetén: megbízási szerződés,

Békéltető testületi elnökök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony.

A munkavégzés helye:
5000 Szolnok, Verseghy park 8. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető testület.

 

Ellátandó feladatok:

A Békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén. A Békéltető testületi tag feladata

 • a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
 • a személyes meghallgatáson eljáró tanácstagként történő részvétel,
 • az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.

A Békéltető testület elnökének feladata

 • a testületi munka szervezése,
 • a tárgyalások kitűzése,
 • szakmai feladatok összehangolása,
 • kommunikáció,
 • a testületi feladatok menedzselése,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
 • országos szakmai üléseken történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

A Békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben;
 • ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata;
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása, olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt (részletes tájékoztatás a https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el), kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul. Az „Adatkezelési nyilatkozatot” jelen felhívás mellékleteként találja. Kérjük, kitöltve, aláírva csatolni szíveskedjék!

 

Szükséges nyelvtudás:

 • előny az angol nyelvtudás

 

A tisztség betöltésének időpontja:  2020. január 1-je.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Dr. Pintér Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára nyújt, a 06-20/521-4039 telefonszámon és a palyazat@iparkamaraszolnok.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál – 5000 Szolnok, Verseghy park 8. II. emelet – lehet személyesen, vagy postai úton zárt borítékban, vagy elektronikus úton a palyazat@iparkamaraszolnok.hu e-mail címre, valamint www.jobline.hu állásportálon lehet benyújtani.